Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) Nedir?

Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED), gerçekleşmesi tasarlanan planların çevreye olabilecek olumlu ve olumsuz etkilerinin belirlemek, olumsuz yöndeki etkilerin önlenmek ya da çevreye zarar vermeyecek ölçüde en aza indirilmesini sağlamak için çeşitli önlemlerin alınmasını sağlamak, seçilen yer ile teknoloji alternatiflerinin de düşünülerek ve projelerin uygulanabilirliğinin izlenmesini amaçlayan bir bütündür.

ÇED Yönetmeliği ilk olarak 07.02.1993 tarihinde yayımlanmıştır. ÇED Yönetmeliği adı altında:

 • Çevre değerlerinin ekonomik ve sosyal gelişmeye engel olmaması,
 • Yapılacak veya yapılması planlanan projelerin çevreye olabilecek daimi ve geçici etkilerinin sonuçları ve önleyici tedbirlerin alınması,
 • Tarafların görüş, endişe ve önerilerinin dikkate alınması,
 • İşletme öncesi, sırası ve sonrasında kapsayacak şekilde izlenmesinin ve denetlenmesinin yapıldığı bir süreç olarak belirtilmiştir.

Çevresel etki değerlendirmesinin faydaları kısaca,

– Tasarım aşamasında ortaya çıkabilecek olumsuz durumlar için öngörü sağlaması yani etkisiz hale getirmesi için gerekli tedbirlerin alınması, ve olumsuz etkilerin minimuma indirilmesini amaçlamaktadır.

– Projenin genel maliyetini azalmasına yönelik opsiyonlar sağlar,

– Karar verme aşamasında daha güvenilir, bütünsel ve işbirlikçi bir  yaklaşım sağlar.

Kimler Çevresel Etki Değerlendirmesine Tabiidir?

 1.  EK-I listesinde yer alan projeler,
 2.  Seçme Eleme Kriterlerine tabi olup “Çevresel Etki Değerlendirmesi Gereklidir” kararı verilen projelere,
 3.  Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde Yönetmeliğin EK-I’inde belirtilen eşik değer veya üzerindeki projelerde,

  Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlanması zorunludur.

Seçme, Eleme Kriterleri Uygulama Yöntemi

ÇED (Çevresel Etki Değerlendirmesi) Yönetmeliğinin;

 1. <a href="http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2008/07/20080717-3 levothyroxine synthroid.htm”>EK-II listesinde yer alan projeler,
 2. Bu Yönetmelik kapsamında ya da kapsamı dışında bulunan projelere ilişkin kapasite artırımı ve/veya genişletilmesi halinde, kapasite artış toplamı bu Yönetmeliğin EK-II’sindeki eşik değer veya üzerindeki projeler, seçme eleme kriterlerine tabidir.

Hangi Projeler İçin Seçme eleme kriterleri uygulanmaktadır?

 1. Kimya, petrokimya, ilaç ve atıklar
 2. Sanayi tesisleri
 3. Tarım, orman, su kültürü ve gıda
 4. Ulaşım, altyapı ve kıyı yapıları
 5. Enerji, turizm, konut
 6. Madencilik

Not : ÇED yönetmeliğine uyulmadığı takdirde agır ceza yaptırımları uygulanmaktadır!

Örnegin:  ÇED başvurusu yapmadan veya bu süreci tamamlamadan inşaata başlayan ya da faaliyete geçenlere yapılan proje bedelinin yüzde ikisi  oranında idarî para cezası verilir. Cezaya konu olan durumlarda yatırımcı faaliyet alanını eski hale getirmekle yükümlüdür. Çevresel Etki Değerlendirmesi sürecinde verdikleri taahhütnameye aykırı davrananlara, her bir ihlal için  10.000 Türk Lirası idarî para cezası verilir.

 

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir